Enviro politika

Vedenie firmy

Oto Almási - AVATS

v súlade s normou STN EN ISO 14001:2005

 vyhlasuje nasledovnú environmentálnu politiku:


Prioritným záujmom vedenia firmy Oto Almási - AVATS je uspokojovanie potrieb zákazníkov poskytovaním kvalitných služieb a výrobkov, trvalý ekonomický rast a prosperita spoločnosti s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

V súlade s týmto zámerom sa vedenie firmy pri všetkých svojich činnostiach: výrobe hydraulických valcov a ich komponentov a frézárskych a sústružníckych prácach zaväzuje:

§ Vybudovať, udržiavať a sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva v súlade požiadavkami STN EN ISO 14001:2005,

§ sústavne minimalizovať environmentálne vplyvy a znižovať tvorbu odpadov vznikajúcich pri činnostiach firmy,

§ prehlbovať a orientovať sa na prevenciu znečisťovania životného prostredia,

§ podporovať efektívne využívanie vstupných materiálov a energií,

§ používať najmodernejšiu techniku a technologické zariadenia, ekologicky vhodné technológie a pracovné postupy realizácie činností,

§ dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej a inej legislatívy,

§ neustále zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov,

§ komunikovať a spolupracovať s verejnosťou a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,

§ podporovať prijatie týchto zásad dodávateľmi a obchodnými partnermi.

 

Všetci pracovníci organizácie sú povinní riadiť sa deklarovanými princípmi environmentálnej politiky a v plnom rozsahu ich rešpektovať.