Profil firmy

Firma si získala dôveru výrobcov finálnych strojov
a zariadení vo všetkých oblastiach použitia, najmä:

  • - Hydraulických zdvíhacích zariadení
  • - Mobilnej a manipulačnej techniky
  • - Stavebných a zemných strojov
  • - Poľnohospodárskych strojov
  • - Špeciálnej techniky

Profil firmy

Firma AVATS – Almási Oto vznikla v roku 1992 a špecializuje sa na výrobu hydraulických valcov a hydraulických komponentov, ako aj na servis hydraulických valcov. Firma začala s výrobou na jednoduchých klasických strojoch, a to výrobou rôznych dielcov ako sú piesty, predné veká, návarky a pod. Postupne si svojou spoľahlivosťou získala rôznych zákazníkov. Presná strojárska výroba, ktorú finálne výrobky firmy predstavujú, vyžaduje bohaté skúsenosti. Potenciál firmy tvorí kvalitné personálne zázemie.

Oznam po ukončení projektu Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS

Spoločnosť Oto Almási-AVATS ukončila ku dňu 7.9.2018 realizáciu aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Realizácia aktivít projektu trvala od 04/2018 do 09/2018. Cieľom projektu bolo zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť vďaka realizácii projektu inovovala výrobný proces hydraulických valcov. Projekt sa realizoval prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít v trvaní 6 mesiacov. 

V rámci projektu sa obstarali a nainštalovali nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu

výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov boli potrebné nasledovné zariadenia: 
• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikovali moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Zariadenia a stroje, ktoré spoločnosť v rámci projektu si mohla obstarať, znížila environmentálnu zaťaženosť životného prostredia, čím sú v súlade s environmentálnym manažmentom, ktorý žiadateľ prijal. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií majú vyššiu triedu presnosti a vieme presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov. Zároveň sme projektom prispeli k zníženiu nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda, nakoľko sme vytvorili dve pracovné miesta ako aj podporili dodávateľov, ktorých výstupy predstavujú vstupy pre našu spoločnosť. Zavedením inovatívnych technológii zakúpených z finančných prostriedkov projektu sa spoločnosti znížili náklady, zvýšil sa objem výroby  ako aj vzrástli tržby, narástla pridaná hodnota výrobkov – zvýšila sa kvalita výrobkov a zefektívnila sa logistika výroby. Spoločnosť bude postupne obmieňať všetky zariadenia, ktoré sú zastaralé.

Vďaka implementácií projektu prešla naša spoločnosť organizačnou inováciou, ktorá zefektívnila výrobný proces, priniesla kvalitnejšiu a hospodárnejšiu výrobu. 

Výška poskytnutého NFP: 98 550,00 EUR


Oznam 19.10.2018

Spoločnosť Oto Almási-AVATS ukončila ku dňu 7.9.2018 realizáciu aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Realizácia aktivít projektu trvala od 04/2018 do 09/2018. Cieľom projektu bolo zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť vďaka realizácii projektu inovovala výrobný proces hydraulických valcov. Projekt sa realizoval prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít v trvaní 6 mesiacov.

V rámci projektu sa obstarali a nainštalovali nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov boli potrebné nasledovné zariadenia:

• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikovali moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií majú vyššiu triedu presnosti a vieme presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 98 550,00 EUR

 

 

 

 


Úprava harmonogramu

Spoločnosť Oto Almási-AVATS upravila harmonogram realizácie aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Začiatok realizácie aktivít projektu je nastavený na 04/2018, koniec realizácie na 09/2018. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť plánuje v tomto projekte inovovať výrobný proces hydraulických valcov. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít, a to v trvaní 6 mesiacov. Predmetom projektu je obstaranie inovovaných zariadení na výrobu hydraulických valcov a komponentov do nich, čím dosiahneme inováciu výrobného procesu hydraulických valcov, komponentov do nich.

V rámci projektu sa obstarajú a nainštalujú nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov budú potrebné nasledovné zariadenia:

  • CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
  • Horizontálne obrábacie centrum
  • Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikujú moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií budú mať vyššiu triedu presnosti a budeme ich vedieť presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 241 494,75 EUR
 

Oznam po nadobudnutí učinnosti D1

Spoločnosť Oto Almási-AVATS upravila harmonogram realizácie aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Začiatok realizácie aktivít projektu je nastavený na 12/2017, koniec realizácie na 05/2018. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť plánuje v tomto projekte inovovať výrobný proces hydraulických valcov. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít, a to v trvaní 6 mesiacov. Predmetom projektu je obstaranie inovovaných zariadení na výrobu hydraulických valcov a komponentov do nich, čím dosiahneme inováciu výrobného procesu hydraulických valcov, komponentov do nich.

 V rámci projektu sa obstarajú a nainštalujú nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu
výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov budú potrebné nasledovné zariadenia:

• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikujú moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií budú mať vyššiu triedu presnosti a budeme ich vedieť presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 241 494,75 EUR
 

Oznam 19.7.2017

Spoločnosť Oto Almási-AVATS realizuje od 07/2017 do 12/2017 projekt s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť plánuje v tomto projekte inovovať výrobný proces hydraulických valcov.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít, a to v trvaní 6 mesiacov. Predmetom projektu je obstaranie inovovaných zariadení na výrobu hydraulických valcov a komponentov do nich, čím dosiahneme inováciu výrobného procesu hydraulických valcov, komponentov do nich.
V rámci projektu sa obstarajú a nainštalujú nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov budú potrebné nasledovné zariadenia:
• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj
Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikujú moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií budú mať vyššiu triedu presnosti a budeme ich vedieť presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 241 494,75 EUR

 

 

 

 


Výzva na predkladanie ponúk

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, Bratislava 821 09
Kontaktná osoba: JUDr. Michal Mertiňák
Telefón: +421 910386555
Fax: +421 315581581
Email: mertinak [at] octigon [dot] sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): https://www.avats.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11579-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 15.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 11.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, Bratislava 821 09
Kontaktná osoba: JUDr. Michal Mertiňák
Telefón: +421 910386555
Fax: +421 315581581
Email: mertinak [at] octigon [dot] sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): https://www.avats.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219589
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania z: 04.07.2013
Číslo oznámenia vo VVO: 11579-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 03.09.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 30.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 

Servis

Ponúkame servis a výrobu hydraulických valcov do technicky a technologicky vysoko rozvinutej základne schopnej prispôsobovať sa požiadavkám zákazníkov.
Hydraulické valce sú vyrábané v rozmedzí od priemeru 25 do 320 mm so zdvihom 4000 mm, prípadne aj viac a vyznačujú sa vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou živnosťou.

Výrobky

Náš typizovaný priamočiary hydromotor STH:

DVOJČINNÝ VALEC S NEREGULOVATEĽNÝM TLMENÍM V KONCOVÝCH POLOHÁCH

Valce sú určené pre stredne ťažké prevádzkové podmienky - mobilná technika a všeobecný priemysel

Ďalej ponúkame

- Pochrómované tyče v tolerancii f7
- Honované a valčekované trubky v tolerancii H8
- Povrchovú úpravu valcov nástrekom
- Vŕtanie a frézovanie na obrábacom centre
- Súsruženie na NC a CNC sústruhoch
- Delenie železných a neželezných materiálov
- Robotizovcané zváračské služby

 

Firma momentálne zamestnáva 30 vysokokvalifikovaných zamestnancov s dlhoročnou praxou v špeciálnej výrobe. Vďaka kvalitnému konštrukčnému a technologickému know-how je firma schopná uspokojiť aj špeciálne požiadavky zákazníkov. Finálne výrobky firmy sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou, ktorú dokázali v dlhoročných prevádzkach u zákazníkov. Našu neustálu snahu o dosiahnutie vyššej úrovne kvality odzrkadľuje aj úspešne zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2000.
Našou víziou je zaradiť sa medzi najlepších európskych výrobcov hydraulických valcov a komponentov, a to neustálou modernizáciou strojového parku, a tým aj skvalitnenie výroby produktov s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť nielen na európskom trhu.