Profil firmy

Firma si získala dôveru výrobcov finálnych strojov
a zariadení vo všetkých oblastiach použitia, najmä:

  • - Hydraulických zdvíhacích zariadení
  • - Mobilnej a manipulačnej techniky
  • - Stavebných a zemných strojov
  • - Poľnohospodárskych strojov
  • - Špeciálnej techniky

Profil firmy

Firma AVATS – Almási Oto vznikla v roku 1992 a špecializuje sa na výrobu hydraulických valcov a hydraulických komponentov, ako aj na servis hydraulických valcov. Firma začala s výrobou na jednoduchých klasických strojoch, a to výrobou rôznych dielcov ako sú piesty, predné veká, návarky a pod. Postupne si svojou spoľahlivosťou získala rôznych zákazníkov. Presná strojárska výroba, ktorú finálne výrobky firmy predstavujú, vyžaduje bohaté skúsenosti. Potenciál firmy tvorí kvalitné personálne zázemie.

23.1.2024

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Oto Almási - AVATS

 

               

 

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“).

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Nenávratný finančný príspevok: 36 166,09 €

Hlavná aktivita projektu: Osadenie fotovoltických panelov s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe spoločnosti s výkonom 79,625 kWp, ktoré slúžia pre vlastnú spotrebu spoločnosti, zaistí takmer úplnú sebestačnosť.

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál a skladovej haly žiadateľa – Oto Almási - AVATS zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe žiadateľa.

 

31.1.2023

Záznam z prieskumu trhu - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Oto Almási - AVATS

 

 

Oznam po ukončení projektu Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS

Spoločnosť Oto Almási-AVATS ukončila ku dňu 7.9.2018 realizáciu aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Realizácia aktivít projektu trvala od 04/2018 do 09/2018. Cieľom projektu bolo zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť vďaka realizácii projektu inovovala výrobný proces hydraulických valcov. Projekt sa realizoval prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít v trvaní 6 mesiacov. 

V rámci projektu sa obstarali a nainštalovali nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu

výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov boli potrebné nasledovné zariadenia: 
• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikovali moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Zariadenia a stroje, ktoré spoločnosť v rámci projektu si mohla obstarať, znížila environmentálnu zaťaženosť životného prostredia, čím sú v súlade s environmentálnym manažmentom, ktorý žiadateľ prijal. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií majú vyššiu triedu presnosti a vieme presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov. Zároveň sme projektom prispeli k zníženiu nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda, nakoľko sme vytvorili dve pracovné miesta ako aj podporili dodávateľov, ktorých výstupy predstavujú vstupy pre našu spoločnosť. Zavedením inovatívnych technológii zakúpených z finančných prostriedkov projektu sa spoločnosti znížili náklady, zvýšil sa objem výroby  ako aj vzrástli tržby, narástla pridaná hodnota výrobkov – zvýšila sa kvalita výrobkov a zefektívnila sa logistika výroby. Spoločnosť bude postupne obmieňať všetky zariadenia, ktoré sú zastaralé.

Vďaka implementácií projektu prešla naša spoločnosť organizačnou inováciou, ktorá zefektívnila výrobný proces, priniesla kvalitnejšiu a hospodárnejšiu výrobu. 

Výška poskytnutého NFP: 98 550,00 EUR


Oznam 19.10.2018

Spoločnosť Oto Almási-AVATS ukončila ku dňu 7.9.2018 realizáciu aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Realizácia aktivít projektu trvala od 04/2018 do 09/2018. Cieľom projektu bolo zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť vďaka realizácii projektu inovovala výrobný proces hydraulických valcov. Projekt sa realizoval prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít v trvaní 6 mesiacov.

V rámci projektu sa obstarali a nainštalovali nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov boli potrebné nasledovné zariadenia:

• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikovali moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií majú vyššiu triedu presnosti a vieme presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 98 550,00 EUR

 

 

 

 


Úprava harmonogramu

Spoločnosť Oto Almási-AVATS upravila harmonogram realizácie aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Začiatok realizácie aktivít projektu je nastavený na 04/2018, koniec realizácie na 09/2018. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť plánuje v tomto projekte inovovať výrobný proces hydraulických valcov. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít, a to v trvaní 6 mesiacov. Predmetom projektu je obstaranie inovovaných zariadení na výrobu hydraulických valcov a komponentov do nich, čím dosiahneme inováciu výrobného procesu hydraulických valcov, komponentov do nich.

V rámci projektu sa obstarajú a nainštalujú nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov budú potrebné nasledovné zariadenia:

  • CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
  • Horizontálne obrábacie centrum
  • Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikujú moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií budú mať vyššiu triedu presnosti a budeme ich vedieť presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 241 494,75 EUR
 

Oznam po nadobudnutí učinnosti D1

Spoločnosť Oto Almási-AVATS upravila harmonogram realizácie aktivít projektu s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Začiatok realizácie aktivít projektu je nastavený na 12/2017, koniec realizácie na 05/2018. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť plánuje v tomto projekte inovovať výrobný proces hydraulických valcov. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít, a to v trvaní 6 mesiacov. Predmetom projektu je obstaranie inovovaných zariadení na výrobu hydraulických valcov a komponentov do nich, čím dosiahneme inováciu výrobného procesu hydraulických valcov, komponentov do nich.

 V rámci projektu sa obstarajú a nainštalujú nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu
výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov budú potrebné nasledovné zariadenia:

• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj

Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikujú moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií budú mať vyššiu triedu presnosti a budeme ich vedieť presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 241 494,75 EUR
 

Oznam 19.7.2017

Spoločnosť Oto Almási-AVATS realizuje od 07/2017 do 12/2017 projekt s názvom Inovácia procesu vo firme Oto Almási-AVATS. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti vo výrobnom procese hydraulických valcov v spoločnosti. Spoločnosť plánuje v tomto projekte inovovať výrobný proces hydraulických valcov.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít, a to v trvaní 6 mesiacov. Predmetom projektu je obstaranie inovovaných zariadení na výrobu hydraulických valcov a komponentov do nich, čím dosiahneme inováciu výrobného procesu hydraulických valcov, komponentov do nich.
V rámci projektu sa obstarajú a nainštalujú nové zariadenia na výrobu hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov. Pre inovovanie procesu výroby hydraulických valcov a komponentov do hydraulických valcov budú potrebné nasledovné zariadenia:
• CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
• Horizontálne obrábacie centrum
• Súradnicový merací prístroj
Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery SR, nakoľko do výrobného procesu sa aplikujú moderné a inovatívne technológie, ktoré prinesú väčšiu konkurencieschopnosť našej spoločnosti a schopnosť pružne a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti výroby hydraulických valcov. Výrobky vyrobené prostredníctvom nových technológií budú mať vyššiu triedu presnosti a budeme ich vedieť presnejšie diagnostikovať a merať kvalitu výrobkov.

Výška poskytnutého NFP: 241 494,75 EUR

 

 

 

 


Výzva na predkladanie ponúk

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, Bratislava 821 09
Kontaktná osoba: JUDr. Michal Mertiňák
Telefón: +421 910386555
Fax: +421 315581581
Email: mertinak [at] octigon [dot] sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): https://www.avats.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11579-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 15.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 11.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, Bratislava 821 09
Kontaktná osoba: JUDr. Michal Mertiňák
Telefón: +421 910386555
Fax: +421 315581581
Email: mertinak [at] octigon [dot] sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): https://www.avats.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219589
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania z: 04.07.2013
Číslo oznámenia vo VVO: 11579-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 03.09.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 30.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 

Servis

Ponúkame servis a výrobu hydraulických valcov do technicky a technologicky vysoko rozvinutej základne schopnej prispôsobovať sa požiadavkám zákazníkov.
Hydraulické valce sú vyrábané v rozmedzí od priemeru 25 do 320 mm so zdvihom 4000 mm, prípadne aj viac a vyznačujú sa vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou živnosťou.

Výrobky

Náš typizovaný priamočiary hydromotor STH:

DVOJČINNÝ VALEC S NEREGULOVATEĽNÝM TLMENÍM V KONCOVÝCH POLOHÁCH

Valce sú určené pre stredne ťažké prevádzkové podmienky - mobilná technika a všeobecný priemysel

Ďalej ponúkame

- Pochrómované tyče v tolerancii f7
- Honované a valčekované trubky v tolerancii H8
- Povrchovú úpravu valcov nástrekom
- Vŕtanie a frézovanie na obrábacom centre
- Súsruženie na NC a CNC sústruhoch
- Delenie železných a neželezných materiálov
- Robotizovcané zváračské služby

 

Firma momentálne zamestnáva 30 vysokokvalifikovaných zamestnancov s dlhoročnou praxou v špeciálnej výrobe. Vďaka kvalitnému konštrukčnému a technologickému know-how je firma schopná uspokojiť aj špeciálne požiadavky zákazníkov. Finálne výrobky firmy sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou, ktorú dokázali v dlhoročných prevádzkach u zákazníkov. Našu neustálu snahu o dosiahnutie vyššej úrovne kvality odzrkadľuje aj úspešne zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2000.
Našou víziou je zaradiť sa medzi najlepších európskych výrobcov hydraulických valcov a komponentov, a to neustálou modernizáciou strojového parku, a tým aj skvalitnenie výroby produktov s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť nielen na európskom trhu.