Enviro politika - AVATS

Vedenie firmy Oto Almási – AVATS v súlade s normou STN EN ISO 14001:2005 vyhlasuje nasledovnú environmentálnu politiku:

Prioritným záujmom vedenia firmy Oto Almási – AVATS je uspokojovanie potrieb zákazníkov poskytovaním kvalitných služieb a výrobkov, trvalý ekonomický rast a prosperita spoločnosti s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

V súlade s týmto zámerom sa vedenie firmy pri všetkých svojich činnostiach: výrobe hydraulických valcov a ich komponentov a frézárskych a sústružníckych prácach zaväzuje:

  • § Vybudovať, udržiavať a sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva v súlade požiadavkami STN EN ISO 14001:2005,
  • § sústavne minimalizovať environmentálne vplyvy a znižovať tvorbu odpadov vznikajúcich pri činnostiach firmy,
  • § prehlbovať a orientovať sa na prevenciu znečisťovania životného prostredia,
  • § podporovať efektívne využívanie vstupných materiálov a energií,
  • § používať najmodernejšiu techniku a technologické zariadenia, ekologicky vhodné technológie a pracovné postupy realizácie činností,
  • § dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej a inej legislatívy,
  • § neustále zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov,
  • § komunikovať a spolupracovať s verejnosťou a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
  • § podporovať prijatie týchto zásad dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Všetci pracovníci organizácie sú povinní riadiť sa deklarovanými princípmi environmentálnej politiky a v plnom rozsahu ich rešpektovať.

EN ISO 14001:2015

Production of hydraulic cylinders and
components, turning and milling works

EN ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016

Výroba hydraulických valcov a komponentov,
sústružnícke a frézarské práce